Ei veke med litt av kvart

Hei

Då var me kommen oss gjennom ei veke som hadde litt av kvart å by på.  Måndag kveld var Gurid Refvik og eg på sjukeheimen med song og pianospel. Nokre gongar i året er me på besøk for å spreia song og musikkglede for dei som bur der.  Slikt er kjekt å få vera med på.

På tysdag kom det representantar frå Fylkesmannen på besøk til Fitjar.  Dei hadde tilsyn for å sjå om kommunen ivartek ansvaret sitt for beredskap og krisehandtering på ein god måte.  Me har ikkje fått tilsendt rapporten frå tilsynet enno, men mitt  inntrykk etter tilsynet er at Fitjarbuen kan sova trygt om natta utan å anka på dette.

Onsdag og torsdag var heile kommunestyret, saman med kommunestyra frå Bømlo og Stord, til Bergen på ei samling om kommunal samfunnsplanlegging.  Dei tre kommunane har fått tilskot frå Fylkesmannen til å dekka alle utgiftene til samlinga.  I Bergen hadde me kjekke og nyttige dagar, der me fekk bli kjende med våre kollegaer i nabokommunane, og me fekk læra mykje nyttig om samfunnsplanlegging.  Me kan henta mykje godt og nyttig samarbeid ut av fellesskapet mellom desse tre kommunane i ytre Sunnhordland.  Då er det viktig å knyta gode kontaktar mellom politikarar og administrativt personell i dei ulike kommunane.  Eg håpar me får til fleire samlingar i perioden.

Ei travel veke vart avslutta med ei lita økt på ordførarkontoret på fredag.  På laurdag ettermiddag var eg ein tur i idrettshallen og fekk med meg den flotte jubileumsmarkeringa som Fitjar Idrettslag hadde stelt i stand. Hallen var proppa med kjekke aktivitetar, god mat og fornøgde folk.  Om kvelden fekk me vera med på den storslegne jubileumsfesten i kultursalen.  Idrettslaget fortener stor honnør for det viktige arbeidet dei gjer for å skapa trivsel, samhald og god folkehelse for folk i alle aldrar.  Fitjar hadde vore ei fattig bygd om me ikkje hadde hatt idrettslaget.  Til lukke med 70-årsjubileet.


Venleg helsing Harald
Tlf. 913 47 802

  
Fitjar Idrettslag

Ei god og ei mindre god undersøking om Fitjar

Den siste tida har  sett  undersøkingar der Fitjar gjer det bra og ikkje fullt så bra.  Den første gjeld kostnadane med å ha bustad, medan den andre gjeld handelsutviklinga i kommunen.

Organisasjonen "Huseierne" har nyss lagt ut ei undersøking der dei har sett på bukostnadane for 2019 i alle kommunane i landet.  Der kjem Fitjar svært godt ut.  Av 422 kommunar kjem Fitjar på 28. plass når ein reknar kor det er lågast kostnad med å bu.  I Hordaland kjem me best ut av alle kommunane.  Det som vert teke med i reknestykket er:
 • Eigedomsskatt
 • Kommunale avgifter
 • Energikostnad
 • Rentekostnader
 • Forsikring
 • Vedlikehaldskostnader
I Bladet Sunnhordland kunne me den 30. oktober lesa ei undersøking om utviklinga i "handel i heimkommunen" første halvår 2019 for Fitjar og Stord.  Her kjem ikkje Fitjar så godt ut. I heile Noreg var veksten på 1,4 %, Stord hadde ein auke på 3,8 %, medan Fitjar hadde ein nedgang på heile 4%.  Eg håpar me kan gjera vårt for å retta opp dette talet.  Det må til skal me vera sikra gode tilbod i heimbygda framover.

Venleg helsing Harald

Takk for tilliten

No er eg i gang som ordførar!

Tusen takk for at eg har fått tillit til å vera ordførar i Fitjar kommune dei neste fire åra.  Eg er stolt av  å få lov til å vera i teneste for denne flotte bygda og alle som bur og oppheld seg her.

Eg skal vera ordførar for alle i Fitjar, uavhengig av om du har gitt meg stemma di, eller om du har andre meiningar og synspunkt enn meg.  Dersom eg skal få gjort noko som ordførar treng eg å samarbeida med alle dei gode kreftene me har i bygda vår, inkludert dei dyktige medlemane som er valde inn i kommunestyret og alle tilsette i kommunen som står på for innbyggjarane i Fitjar.

Den første heile veka som ordførar er no over, og kommunen er heldigvis framleis oppegåande.  Det går nokre dagar å køyra seg inn i ordførarrollen, men  alt førre tysdag var eg, rådmannen og helsesjefen i Oslo for å tala kommunen si sak hos kommunalministeren og på Stortinget.  Her er det viktig å vera frampå.  Elles har eg fått vera med på mange kjekke aktivitetar her heime på Fitjar.  Laurdag kveld hadde Øvrebygda 4H ein flott haustfest der me fekk sett alt det gode arbeidet dei driv gjennom året

Eg er ikkje av dei som er flinkast og mest aktiv i sosiale medier.  Likevel håpar eg det skal vera råd å vera ein tilgjengeleg og god ordførar.  Aller best likar eg å snakka direkte med folk på ulike møteplassar. Alt denne veka har eg fått helsa på fleire nye Fitjarbuar som eg ikkje kjende etter før.

Dersom du vil ha kontakt med meg  vil eg vera tilgjengeleg på telefon, SMS og e-post så langt som det let seg.  Må eg ha telefonen på lydlaust og ser at nokon har ringt, prøver eg å ringa tilbake.

Denne bloggen som du les no vil eg prøva å halda oppdatert og bruka til å melda tilbake om det eg får vera med på som ordførar.  Det er flott om du legg inn kommentarar eller kontaktar meg for ein prat.

No ser eg fram til alle dei spennande oppgåvene som ligg og ventar.  Eg er klar for å gå laus på dei.

P.S.  Me har fått melding frå Vegvesenet at den kvasse fartshumpen ved Fitjar bedehus skal fiksast så snart det let seg.

Me snakkast.

Venleg helsing HaraldHer kan du sjå kva eg og Fitjar KrF vil arbeida for i kommunestyret dei neste fire åra.

 

KrFs logo i png

 

 

 

SAMAN FOR DEN GODE BYGDA

 

 

 

 

KRF SI LISTE

 
Fitjar KrF stiller ved dette valet ei liste med  mange gode kandidatar som kan visa til stort engasjement innan organisasjonsliv og frivillig arbeid. Fleire av kandidatane har brei erfaring frå politisk arbeid, medan andre kan bidra med fornying i det politiske arbeidet. Kandidatane har no lyst til å bruka tid og krefter for Fitjarbygda og folket som bur her, gjennom ein plass i kommunestyret.

 

ORDFØRARKANDIDATEN

Me i Fitjar KrF meiner at den beste ordførarkandidaten til å vera med å styra Fitjar dei neste fire åra er Harald Rydland.
 • Harald har lang erfaring som politikar, og er godt kjent i Fitjar kommune.
 • Han har utdanning og lang arbeidserfaring innan økonomi, og har tileigna seg god innsikt i kommuneøkonomien
 • Han har eit stort kontaktnett lokalt, regionalt og nasjonalt som vil koma Fitjarbygda til gode
 • Han har hatt mange leiarverv i ulike organisasjoner, noko som gjer at han har eit breitt kunnskapsfelt
 • Han er tydeleg på at han står i sentrum av norsk politikk, og dermed kan samarbeida til begge sider i politikken
 • Harald er ein positiv og løysingsorientert person som det er lett å samarbeida med.
 • Me vil oppfordra deg til å stemma på KrF og Harald Rydland ved valet den  9. september
 

POLITIKK

 
I Fitjar er me heldige og kan visa til svært godt  samarbeid mellom kommunen, det lokale
næringslivet og dei frivillige organisasjonane. Dette er av stor verdi for å driva og utvikla eit godt lokalsamfunn. Fitjar KrF og ordførarkandidaten vår vil arbeida for å fremja dette gode fellesskapet.
Fitjar kommune skal vera ein så attraktiv stad for unge familiar, at dei vel å busetja seg her. Slik Fitjar KrF og ordførarkandidat Harald Rydland ser det, er dette eit overordna tema som må gå igjen i alt arbeid som kommunestyret driv med. Lukkast me med dette, vil bygda vår vera sikra ei god framtid, og det vil vera godt for folk i alle aldrar å bu i Fitjar. Fitjar KrF vil i det politiske arbeidet ha fokus på  fire områder (4G) som bidreg til å sikra bulyst,  aktivitet og trivsel:
 • Gode plassar å bu
 • Gode arbeidsplassar og rikt næringsliv
 • Gode offentlege tenester og tilbod
 • Gode tilbod innan kultur- og fritidsaktivitetar
Fitjar kommune har alt mykje godt å visa til på alle desse områda. Fitjar KrF vil arbeida for å ta vare på, og vidareutvikla alt det me har av gode tenester og tilbod i Fitjar. Gjennom arbeidet i kommunestyret, og i samarbeid med andre aktørar, vil KrF sine kandidatar ta tak i fleire gode idear og saker som kan gjera Fitjarbygda enno meir attraktiv og framtidsretta.

For ein del av tIltaka må me ta atterhald om at kommuneøkonomien tillet at dei vert gjennomført, medan andre tiltak kan vera med å styrka kommuneøkonomien, både direkte og indirekte. Innafor dei ulike områda vil me nemna ein del saker som me i Fitjar KrF, forhåpentleg vis i samarbeid med andre politiske parti, vil arbeida for i neste kommunestyre- periode.
 

Gode plassar å bu

 • Me vil leggja til rette for fine bustadtomtar i krinsane og sentrum gjennom snarlig rullering av arealdelen av kommuneplanen.
 • Me vil opna for at folk kan bruka hytta som heilårs- bustad på nærare fastsette vilkår
 • Me vil fylgja opp hovudplanen  for vatn- og avlaup som er under utarbeiding, og syta for at kommunen til ei kvar tid leverer vatn av høg kvalitet

Gode arbeidsplassar og rikt næringsliv 

 •  Me vil at kommunen skal visa ei positiv haldning overfor etablert næringsliv og dei som kan tenkja seg å starta ny næring i Fitjar
 • Me vil prøva å finna  areal som er godt eigna til næringsføremål i arbeidet med arealdelen av kommuneplanen 
 • Me vil arbeida for eit strengt vern av dyrka jord, og for at det vert krevd nydyrking eller flytting av matjord ved nedbygging av dyrka areal
 • Me vil leggja til rette for at ei berekraftig havbruksnæring skal få tilgang til gode lokalitetar og vilkår i Fitjar
 • Me vil at alle veksemder som tek oppdrag for Fitjar kommune skal ha tilbod om tariffavtale for sine tilsette
 • Me vil arbeida for eit triveleg sentrum med med gode tilbod innan handel og service, og nok parkeringsareal for dei som skal handla og har andre ærend i sentrum
 • Me vil at noko av den summen som kommunen set av til næringsføremål skal kunna brukast til å støtta etablerarar med leige av kontorlokaler o.l.

Gode offentlege tenester og tilbod

Helse og omsorg

 • Me vil at kjøkkendrifta på sjukeheimen skal halda fram
 • Me vil arbeida for meir brukarmedverknad i helse- og omsorgstenestene, etter modell frå skule, barnehage og prøveprosjektet på sjukeheimen 
 • Me vil arbeida for å få tilbake eit godt tannhelsetilbod i Fitjar gjennom offentleg/privat samarbeid
 • Me vil arbeida for å få på plass eit tilbod om varig tilrettelagte arbeidsplassar i Fitjar 
 • Me vil arbeida for at det kan etablerast eit tilbod om «Grøn omsorg» i tilknytning til eit småbruk i Fitjar
 • Me vil arbeida for at Fitjar kommune skal ha ei god og respektfullt rusomsorg
 
Skule og barnehage
 • Me vil arbeida for ta vare på grendaskulane så lenge det er elevgrunnlag som sikrar eit godt pedagogisk tilbod
 • Me vil syta for at det til ei kvar tid er tilgang på nok barnehageplassar i kommunen
 • Me vil gjera alt med kan for å påverka til at Fitjar  vidaregåande skule skal vidareførast og få utvikla  seg til ein framtidsretta skule
 • Me vil syta for god symjeundervisning i skulen, og  leggja til rette for at foreldra kan engasjera seg i  borna si symjeopplæring
 • Me vil arbeida for gode og effektive tiltak for å  hindra mobbing

Kommunalt og regionalt samarbeid

 • Me vil arbeida for interkommunalt, regionalt eller privat samarbeid på område der kommunen åleine ikkje er i stand til å levera gode nok tenester for innbyggjarane
 • Me vil støtta opp om Samarbeidsrådet, som vil verta ein viktig aktør for Sunnhordlandskommunane  framover

Kommuneøkonomi

 • Me vil arbeida for at kommunen skal ha ein stabil og god økonomi
 • Me vil arbeida for at det ikkje skal vera høgare  kommunale avgifter og gebyr i Fitjar enn kommunar det er naturleg å samanlikna seg med
 

Gode tilbod innan kultur- og fritidsaktivitetar

 • Me vil at Kommunen skal støtta positive tiltak som eldsjeler og frivillige organisasjonar driv innan kulturlivet i Fitjar
 • Me vil snarast ferdigstilla arbeidet med kommuneplanen for Fitjarøyane, for å stimulera til berekraftige aktivitetar innan næring, kultur og friluftsliv
 • Me vil at kommunen skal støtta tiltak som framhevar den rike lokalhistoria i me har i Fitjar 
 • Me vil arbeida vidare med tiltaksplanen for Fitjar- fjellet for å fremja folkehelse og friluftsliv i kombinasjon med næring
 • Fitjar KrF vil arbeida for at det ikkje skal komma fleire vindmøller i Fitjarfjellet.

Gje stemma di til Fitjar KrF den 9. september. 

Då gjer du eit godt val!