Politisk måldokument 2019 - 2023POLITISK MÅLDOKUMENT FOR FITJAR 2019 - 2023

Fitjar KrF, Fitjar SP og Fitjar FrP har utarbeida dette måldokumentet for å få synleggjort ein del av dei politiske sakene partane vil arbeida med gjennom kommunestyreperioden.

1.  RAMMER FOR DET POLITISKE ARBEIDET
ü  Rammene for det politiske arbeidet er forankra i kommunelova og lokale reglement for kommunestyret og dei ulike utvala
ü  Kommunestyregruppene og representantane må ha vide fullmakter frå partilaga for å utøva det politiske arbeidet i utvala og kommunestyret. Gruppeleiarane har ansvar for å samordna det politiske arbeidet mellom partigruppene.
ü  Det skal ved behov haldast politisk leiarmøte der ordførar, varaordførar, leiar i utval for oppvekst og omsorg og leiar i utval for plan og miljø deltek.  På desse møta skal arbeidet i dei folkevalde organa planleggjast. Ordførar kallar inn til desse møtene
ü  Ordførar, varaordførar og utvalsleiarane sine rollar gjer at dei må ha høve til å uttala seg til media o.l., utan å ha klarert det som skal seiast med andre på førehand
ü  Dei tre partia som har utarbeida dette politiske måldokumentet har fleirtal i Fitjar kommunestyre. Partia vil likevel arbeida for eit godt tverrpolitisk samarbeid i kommunestyret, der alle representantane skal kjenna seg verdsette og kunna forvalta tilliten dei har fått frå veljarane på ein god måte
ü  Partane har som mål å kunna stå saman i arbeidet med å laga budsjett- og økonomiplan.  I andre saker skal partane prøva å komma fram til semje før saka skal avgjerast i folkevald organ


2.   POLITISKE SAKER SOM PARTANE VIL ARBEIDA MED

Partane vil arbeida for å ta vare på alle dei gode tilboda me har i Fitjar, og utvikla dei vidare der det er økonomisk handlingsrom og forholda elles ligg til rette for det.  Difor er ikkje alle dei gode tilboda me har i Fitjar, og som fungerer godt, teke med i opplistinga nedanfor.  I opplistinga  er det teke med eit utval av saker som partane vil setja på dagsorden og arbeida med i løpet av perioden. Sakene er ikkje sett opp i prioritert rekkjefølgje.  Arbeidet med dei politiske sakene må gjennomførast i tett dialog med rådmannen, slik at ein sikrar rett prioritering når det gjeld bruk av administrative ressursar, og god kvalitet på saksbehandlinga.

Utval av politiske saker:

Samferdsel og infrastruktur
ü  Me vil arbeida for at Fitjar sentrum skal vera ein triveleg og god stad for bustader, næring, tenestyting, kulturaktivitetar og eit allsidig handelstilbod   
ü  Me vil arbeida for å få på plass signalstopp for snøggbåten på Fitjar
ü  Me vil sjå på ny vegløysing for Sælevikkrinsen
ü  Me vil arbeida for å få betre mobildekning i deler av kommunen
ü  Me vil arbeida for busstilbod som er fleksible og tilpassa brukarane sine behov
ü  Me vil gjennomføra arbeidet med hovudplan for vatn- og avlaup, og vurdera om det kan liggja til rette for vidare utbygging av vassverket til Osternes og Sandvikvåg


Næringsliv
ü  Me vil sjå til at utbyggjarar og næringsdrivande møter positive og gode haldningar når dei søkjer kommunen om hjelp, me skal vera ein JA-kommune
ü  Me vil bruka Plan- og bygningslova til å støtta positive tiltak for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjonar    
ü  Me vil støtta etablerarar som har forretningsidear som kan skapa aktivitet og nye arbeidsplassar i Fitjar
ü  Me vil halda fram med å legge til rette for meir industri og nye arbeidsplassar i Fitjar, både til lands og til vanns
ü  Me vil arbeida for å utvikla eksisterande industriområde, samt leggja til rette for nye industriområde i kommunen
ü  Ved eventuelle utbyggingar vil me så langt råd er unngå nedbygging av matjord. I dei tilfella der matjord likevel vert bygd ned,  vil me laga planar og avtalar som gjer at matjord kan flyttast og komma til nytte i jordbruksproduksjon.
 

Bustadpolitikk
ü  Me vil leggja til rette for bustadbygging i krinsane og sentrum gjennom rullering av arealdelen til kommuneplanen
ü  Me vil prøva å finna ordningar som opnar for at folk kan bruka hytta som heilårsbustad på nærare fastsette vilkår


Kultur og fritid
ü  Me vil arbeida for god tilkomst og gode anlegg for utøving av friluftsliv i øyane og på fjellet
ü  Me skal ta vare på det frivillige arbeidet i kommunen, samt leggja til rette for frivillig aktivitet gjennom blant anna tilskot til lag og organisasjonar
ü  Me vil vera ein pådrivar i arbeidet for å få etablert e-sportsenter i Fitjar

  

Oppvekst og omsorg
ü  Me vil leggja til rette for at foreldre som ynskjer det kan ta aktivt del i barna si symjeopplæring
ü  Me vil arbeida for å få på plass tannhelsetilbod i Fitjar gjennom offentleg og privat samarbeid
ü  Me vil sjå på om det kan etablerast tilbod om varig tilrettelagde arbeidsplassar i Fitjar
ü  Me vil arbeida for at det kan etablerast eit tilbod om «Grøn omsorg» som ein del av psykiatri/sosiale tenester
ü  Me vil prøva å få etablert gode ordningar for meir brukarmedverknad i helse- og omsorgstenestene
ü  Me vil sjå på om grunnbemanninga i helsesektoren kan aukast for å spara innleige av vikarar
ü  Me vil arbeida for godt rusførebyggjande arbeid, og ei god og respektfull rusomsorg
Andre saker
ü  Me vil sjå på om utvida samarbeid med andre kommunar eller private aktørar kan gje rimelegare og betre tenester for innbyggjarane
ü  Me vil fremja godt samarbeid mellom kommunen, næringslivet og frivillig sektor for å få gjennomført gode prosjekt for fellesskapet
ü  Me vil føra ein aktiv arbeidsgjevarpolitikk for å fremja godt arbeidmiljø og gode vilkår for dei tilsette i kommunen
ü  Me skal få på plass direktesending (streaming)  frå kommunestyremøta i løpet av første del av perioden
ü  Me skal legga til rette for at ungdomsrådet skal få gode arbeidsvilkår med tette band til lokalpolitikarane
ü  Me skal oppgradere sanitærforholda og andre deler av friluftsanlegget i Breiavikjo
ü  Me vil at administrasjonsutvalet skal vera ein god arena for møte mellom politikarane og dei tilsette i kommunen
ü  Me vil arbeida aktivt for å nå målet om lågare sjukefråvær mellom dei tilsette i kommunen
ü  Me vil at eigedomsskatten skal haldast på eit lågast mogleg nivå
ü  Me vil at kommunen skal ha ein plan/avtale som seier at ingen kommunale gatelys skal vera ute av drift lenger enn 4-5 veker frå feilen er innmeldt
ü  Me vil sjå på om det er råd å få etablert ein tømmestasjon for bubilar i sentrumsnært område
ü  Me vil behalda MOT programmet i inneverande periode
ü  Me vil at Fitjar kommune skal følgja nasjonale retningslinjer for skjenking og alkoholpolitikk

Partane er samde om at dette dokumentet kan gjerast offentleg kjent og at måldokumentet kan endrast og oppdaterast ved behov.